Έκδοση οικοδομικών αδειών

Ισχύει το διάταγμα περί τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών, Π.Δ. 08-07-93, ΦΕΚ 795/Δ/13-07-93

Α. Αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας (πρωτόκολλο).

Για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας απαιτούνται τα ακόλουθα σχέδια και δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία είναι ενσωματωμένα σε ενιαίο τεύχος έντυπα με τις δηλώσεις αναθέσεως - αναλήψεως (μελέτης - επίβλεψης), φύλλο ελέγχου, ειδικό έντυπο προϋπολογισμού.
 2. Tοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
 3. Αρχιτεκτονική μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
 4. Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.
 5. Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής του μελετητή μηχανικού.
 6. Αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού της παρ.1 του Αρθ-3 του ΓΟΚ.
 7. Βεβαίωση υψομέτρου για τα εντός Σ.Π. ακίνητα.
 8. Για τα εκτός σχεδίου, βεβαίωση της Δ/νσης Δασών ότι δεν είναι δασική έκταση

Συμπληρωματικά και σε σχέση με τα προαναφερόμενα:

Για να πρωτοκολληθεί ο φάκελος χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έγκριση από αρμόδιο φορέα όπως άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης ή απαλλαγή σε περίπτωση βιοτεχνικών κτιρίων ή όπου αλλού απαιτείται.
 2. Έγκριση αρχαιολογίας για μορφολογικό έλεγχο κτιρίων, όπου απαιτείται.
 3. Έγκριση εκσκαφών, όπου απαιτείται.

Β.Εκδοση οικοδομικών αδειών

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία είναι ενσωματωμένα σε ενιαίο τεύχος έντυπα με τις δηλώσεις αναθέσεως - αναλήψεως (μελέτης - επίβλεψης), φύλλο ελέγχου, ειδικό έντυπο προϋπολογισμού.
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
 3. Αρχιτεκτονική μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
 4. Στατική μελέτη, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.
 5. Μελέτη θερμομόνωσης.
 6. Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους Κανονισμούς.
 7. Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους Κανονισμούς.
 8. Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.
 9. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.
 10. Μελέτη αερίων καυσίμων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.
 11. Εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών, που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις.
 12. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο για κάθε οικόπεδο ή γήπεδο που είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή βρίσκεται εκτός σχεδίου.
 13. Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής του μελετητή μηχανικού.
 14. Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, που προβλέπεται στο Ν-1221/81 και μεταγραφή της ή αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.
 15. Αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού της παρ.1 του Αρθ-3 του ΓΟΚ.

Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών πέραν των προαναφερομένων απαιτούνται τα παρακάτω:

 1. Έγγραφο από τη ΔΕΗ, εάν απαιτείται υποσταθμός, για κτίρια με όγκο > από 2500 κυβικά.
 2. Δηλωτικό γκαράζ, όπου απαιτείται, σύμφωνα με ΠΔ 350/10-09-96.
 3. Ισχύουσα νομοθεσία: Ν 960/1979 και Ν 1221/1981, και απόφαση 98728 / 7722/93 ΦΕΚ-167 / Δ /2.3.93.
 4. Κυκλοφοριακή σύνδεση, όπου απαιτείται.
 5. Έγκριση ΕΠΑΕ στις περιπτώσεις πού αναφέρονται στην απόφαση 31252/1530/87 (ΦΕΚ-482/Δ/29-5-87) άρθρο 1 παράγραφος 6 .
 6. Έγκριση ορίου απαλλοτρίωσης.

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)