Πρακτικό επιτροπής για την ανασύνταξη του πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2017) ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (κωδικός θέσης: 100)

 Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 09/06/2017 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 13:00,  συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 553/10325/9-6-2017 Απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να προβεί στην ανασύνταξη του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσης Πρόσληψης του Δήμου Πλατανιά και ειδικότερα στην ανασύνταξη του  πίνακα με κωδικό θέσης: 100 και ειδικότητα:  ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 536/2017 Απόφασης του ΑΣΕΠ.

Τελ. ενημέρωση 09/06/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)