Σύμβαση Εργασία Ορισμένου Χρόνου Για Την Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης Για Όλους 2016-2017

Επαναδημοσίευση: 20/2/2017

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 2016-2017.

 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) μεγάλης διάρκειας - περιόδου 2016-2017, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και συγκεκριμένα του εξής, ανά πρόγραμμα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 

Α/Α

Ειδικότητα

Απαιτούμενα προσόντα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

Προγράμματα

1

 

 

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής

 

Πτυχίο Φυσικής Αγωγής

με εξειδίκευση στη ρυθμική η οποία αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών ή από άλλα έγγραφα και ελλείψει αυτών ,Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας

Έως 8 μήνες (όχι πέραν της   31/7/2017)

 

 

     1

 

 

1«ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»


2. «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»


3. «ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ»


4. «ΑΘΛΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» 

 

Οι υποψήφιοι:

1.  Πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.

2.  Πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3.  Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση κτλ).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά στο Δημαρχείο Πλατανιά (Γεράνι), απευθύνοντας την στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Γιακουμάκη Βαρβάρα (τηλ. επικοινωνίας: 2821340026), καθημερινά από 09.00 π.μ έως 14.00 μ.μ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr.

 

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. ΝΠΔΔ

Δήμου Πλατανιά

 

Σημαντηράκης Πολυχρόνης

Τελ. ενημέρωση 08/02/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)