ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ανοιχτoύ διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ. ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΣYΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ»

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :
«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ. ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ,
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΣYΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ»
προϋπολογισμoύ 658.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 383.027,29€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα
15%)
β) Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 128.277,07 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε.
18%, απρόβλεπτα 15%) και
γ) Κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 8.469,85 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, στον Αλικιανό, μέχρι τις
08/08/2013 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821 3 41037, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, κ. Ζωγραφάκη Νατάσσα
για τον ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/08/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 με το σύστημα προσφορών με
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 «κύρωση της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ. ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ,

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΣYΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ»

προϋπολογισμoύ 658.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 383.027,29€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα

15%)

β) Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 128.277,07 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε.

18%, απρόβλεπτα 15%) και

γ) Κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 8.469,85 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή

Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, στον Αλικιανό, μέχρι τις

08/08/2013 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό

ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821 3 41037, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, κ. Ζωγραφάκη Νατάσσα

για τον ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/08/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 με το σύστημα προσφορών με

επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 «κύρωση της

κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι

στο Μ.Ε.Ε.Π που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις: A2 (αναβάθμιση ορίου λόγω

κοινοπραξίας), 1η ,2η και 3η (εντός νομού έδρας και σε ένα δεύτερο της επιλογής της) για έργα κατηγορίας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και A1(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), A2, 1η και 2η (εντός νομού έδρας και σε ένα

δεύτερο της επιλογής της) για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, β. Προερχόμενες από κράτη -

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν

υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),

στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους

καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., γ.

Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων

εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και

ποσοτική άποψη.

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους

10.396,00 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται στον ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ και να έχει ισχύ έξι (6) μηνών και 30 ημερών

μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι τις 15/03/2014. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι

(6) μήνες.

6. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007–2013»,

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (Κωδικός πράξης

431006, Κωδικός ΠΔΕ πράξης: Κωδικός ΣΑ: ΣΑΕΠ 0028, Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00280062) και

από Εθνικούς Πόρους.

Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά

Γεράνι, 13 / 07 / 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Τελ. ενημέρωση 01/08/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)