Δημόσιος μειοδοτικός ηλεκτρονικός ανοικτό διαγωνισμός Ναυαγοσωστικής Προστασίας Παραλιών Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας  ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών σε 13 ναυαγοσωστικούς πύργους

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, Χανιά, Κουκουνάκη Αικατερίνη, 2821340029, fax: 2821340090, site : www.platanias.gr

Κωδικός CPV:   : 60443100-6

Οι εργασίες της ναυαγοσωστικής κάλυψης της παραλίας θα υλοποιηθούν για το χρονικό διάστημα από 01 / 06 / 2017  μέχρι και 30 / 09 / 2017. Σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης μετά την 01 / 06 / 2017 η ημερομηνία  λήξης παραμένει ίδια, ήτοι η 30/9/2017.

Σε περίπτωση ανάγκης για επέκταση της ναυαγοσωστικής περιόδου , για όσο διάστημα απαιτηθεί ημερολογιακό (15 ημέρες + 15 ημέρες) και για όσους πύργους επιλεγούν να παραμείνουν επανδρωμένοι , θα γίνει αναγωγή με βάση τις τιμές της παρούσας μελέτης ανά πύργο και ανά ημέρα με βάση την κατά εκείνη την περίοδο εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού

Προϋπολογισμός δαπάνης για την επάνδρωση 13 Πύργων για 4 μήνες:

Α/Α

Κατηγορία δαπάνης

Εκτιμώμενη Δαπάνη (€)

1

Δαπάνες προσωπικού (μισθοί, ασφαλιστική κάλυψη πλήρους απασχόλησης, δώρα)

  89.100,00 €

2

Δαπάνες χρήσης και λειτουργίας   τεχνικών μέσων και αναλωσίμων – λειτουργικές δαπάνες (ανανέωση, συντήρηση, αποσβέσεις εξοπλισμού  - καύσιμα κλπ)

  22.190,32 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

111.290,32 €

Φ.Π.Α. 24%

   26.709,68€

Σύνολο δαπάνης

138.000,00 €

Πρόβλεψη δαπάνης σε περίπτωση επέκταση της ναυαγοσωστικής περιόδου για όσους Πύργους επιλεγούν και όσο διάστημα απαιτηθεί (15 ημέρες+15 ημέρες)            

Α/Α

Κατηγορία δαπάνης

Εκτιμώμενη Δαπάνη (€)

1

Δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για 15 ημέρες + 15 ημέρες για όσους πύργους συμφωνηθεί με μέγιστο προϋπολογισμό.

      13.709,67 €

Φ.Π.Α. 24%

        3.290,33 €

Σύνολο δαπάνης

      17.000,00 €

 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν:

1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.. Θα πρέπει όμως οι ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

 Κριτήριο ανάθεσης είναι η  χαμηλότερη τιμή.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  22/ 06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 29 / 06 / 2017 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική.

 

Η δαπάνη για το Δήμο Πλατανιά βαρύνει τον ΚΑ: 006142.002 ,  με την αντίστοιχα σχετικη για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) ενώ η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 456   του Δήμου Πλατανιά σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 156 /2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά, 

 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

Ο Δήμαρχος

 

Μαλανδράκης Ιωάννης

 

Τελ. ενημέρωση 30/05/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)