ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ''Καθαρισμός περιαστικών δασών, χωματερών, αντιπυρικών δρόμων, δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών Δ.Ε. Μουσούρων ''Δήμου Πλατανιά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ''Καθαρισμός περιαστικών δασών, χωματερών, αντιπυρικών δρόμων, δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών Δ.Ε. Μουσούρων ''Δήμου Πλατανιά

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: ''Καθαρισμός περιαστικών δασών, χωματερών, αντιπυρικών δρόμων, δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών Δ.Ε. Μουσούρων'', Δήμου Πλατανιά με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.

 

Προϋπολογισμού 71.988,20 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 , 117

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

γ) τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ,υπ’ αριθ. 228/2017 με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και  ψηφίστηκε η σχετική πίστωση και 249/2017 με την οποία εγκρίθηκαν

1. οι τεχνικές προδιαγραφές  και

2. η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και η κατάρτιση των  όρων διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμού περιαστικών δασών – χωματερών- αντιπυρικών δρόμων – δασικών δρόμων – αντιπυρικών ζωνών  δ.ε.Μουσούρων, προϋπολογισμού 71.988,20 € με ΦΠΑ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

δ) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 521/2017 και

ε) τους όρους της παρούσας και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας.

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Πλατανιά

Οδός: Γεράνι Χανίων

Ταχ.Κωδ. 73014

Τηλ.: 2821340021, 2821340029

Telefax: 2821340090

E-mail: promitheies@platanias.gr

ή               fotinaki@platanias.gr

Ιστοσελίδα: www.platanias.gr

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, στον Αλικιανό, την 14/8/2017 , ώρα 12.00., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο.

 

Τελ. ενημέρωση 28/07/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)