Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και νομικών προσώπων αυτού, για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, 2017 – 2018.

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ι

Δήμου Πλατανιά

201.375,88

ΙΙ

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ.)

5.000,00

ΙΙΙ

Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.Δ.Η.Π.)

13.000,00

ΙV

Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά

17.000,00

V

B΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά

13.000,00

ΣΥΝΟΛΟ:

249.375,88

 

Η εν λόγω προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά από το Δήμο Πλατανιά, για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων, αλλά οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 24 / 05 / 2017 ημέρα Τετάρτη. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 3/5/2017, ημέρα Τετάρτη κι η ώρα 08:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 18/05/2017 και ώρα 15.00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Τελ. ενημέρωση 26/04/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)