Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, 32, παρ2. γ: "λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" του Ν.4412/2016 της προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες  του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων, η οποία δεν οφείλεται  σε καμία περίπτωση σε ευθύνη του Δήμου, για διάστημα έως πέντε μηνών ή έως της υπογραφής σύμβασης του αναδόχου/χων επικείμενων διαγωνιστικών διαδικασιών ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 59.950,00€ χωρίς Φ.ΠΑ. ήτοι 74.338,00€ με ΦΠΑ 24%  

 δυνάμει της 153 /2017 Απόφασης Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΒ1ΜΩΞ5-2ΚΩ )

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην παραπάνω διαδικασία παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε  προσφορά  μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τρεις σφραγισμένους φακέλους:

1.             Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Συμπληρώνεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς  , όπως συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα της 153 /2017 Απόφασης Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΒ1ΜΩΞ5-2ΚΩ )

2.             Τεχνική προσφορά

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. Τα τεχνικά στοιχεία αυτά δύναται να δηλωθούν με  υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο με αρ. πρωτ.: 8927 / 19-5-2017 τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

3.             Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Ο φάκελος "Δικαιολογητικά συμμετοχής" συμπεριλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού:

α)  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου14: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)

β)  η  εγγύηση συμμετοχής

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι, τη Πέμπτη 25/5/2017, ώρα 14.00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 Η Προϊσταμένη του

Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

Κουκουνάκη Αικατερίνη

Τελ. ενημέρωση 24/05/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)