Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α)

Όσοι ενδιαφερόμενοι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων που ανήκουν στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

 • Οδοποιία,
 • Οικοδομικά,
 • Υδραυλικά,
 • Ηλεκτρομηχανολογικά και
 • Πρασίνου

 

όπως επίσης όσοι ενδιαφερόμενοι Μελετητές Δημοσίων Έργων που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 

1.          Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες,

2.         Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες,

3.         Οικονομικές Μελέτες,

6.         Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων,

7.         Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών      χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών             και τοπίου),

8.         Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών       τεχνικών έργων),

9.         Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες,

10.       Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών     τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και Κυκλοφοριακές Μελέτες,

13.        Μελέτες Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων,        αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων,

16.       Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές,          κτηματογραφικές και τοπογραφικές),

20.       Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες,

21.        Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες,

22.       Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες,

23.       Γεωργικές Μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων             γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών          εκμεταλλεύσεων),

24.       Δασικές Μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης   ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών,         δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών),

25.       Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρων και Έργων           Πρασίνου,

27.       Περιβαλλοντικές Μελέτες και

28.       Μελέτες Πληροφορικής & Δικτύων

 

και επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του Δήμου Πλατανιά, σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου, καλούνται να υποβάλλουν εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου , σχετική αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Δημοτικό κατάστημα Αλικιανού 1ος όροφος), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. ή πρώην Νομαρχιακά Μητρώα, κ.ά.) ή του μελετητικού τους πτυχίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τελ. ενημέρωση 21/04/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)