Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και ποσοστού (%) έκπτωσης επι της προσφερόμενης τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας  2017 - 2018:

τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης νηπίων των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά

Προϋπολογισμού     43.172,97  Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %  και 13%)

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Πλατανιά

Ταχ. Διευθ.: Γεράνι

Ταχ. Κωδ.: 73014

Τηλ.: 2821340029 -2821340011

Fax: 2821341090

Κωδικός NUTS: GR 434822

Ιστοσελίδα:www.platanias.gr

email: birakis@platanias.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι.

β) πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  παρέχεται στη διεύθυνση διαδικτύου www.platanias.gr

 

3.Κωδικός CPV: Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου: 15000000-8 ,

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας :  GR 434822         

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια «τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των νηπίων των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά”

2. Η συνολική αξία της  δαπάνης ανέρχεται στα 43.172,97 με Φ.Π.Α. 24% και 13% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 (και 2018) και των Νομικών του Προσώπων.

3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

 

6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:

Η διάρκεια ορίζεται στις δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξάντλησης των υπό προμήθεια ποσοτήτων.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα με το αντικείμενο της προμήθειας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη γνώση και την χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.

 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που  δραστηριοποιούνται  στον αντίστοιχο τομέα των ειδών που η προμήθεια αφορά και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

 

 

9. Υποδιαίρεση σε κατηγορίες:

Η προμήθεια υποδιαιρείται στα παρακάτω κατηγορίες-υποομάδες:

 

Α. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΊΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Πλατανιά

 

Γ.  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Πλατανιά

 

Δ. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΌΛΟΥΘΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Δ1. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Πλατανιά

Δ2. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για την λειτουργία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ του Δήμου Πλατανιά

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές και για τις τρεις (3) ομάδες. Κάθε προμηθευτής μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά, για το σύνολο του είδους που τον ενδιαφέρει (είδη παντοπωλείου,  είδη κρεοπωλείου ή είδη αρτοποιείου) μιας ή και περισσότερων ομάδων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο του είδους της ομάδας ή των ομάδων που συμμετέχει και των αντίστοιχων ποσοτήτων, σύμφωνα με τη μελέτη της προμήθειας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

10. Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι την 30 Μαρτίου 2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13.00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 11.00 και η ώρα λήξης 13.00

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

13. Χρηματοδότηση κατηγοριών:

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τους κωδικούς  για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 και την αντίστοιχη δέσμευση στα οικεία μητρώα δεσμεύσεων

 

ΚΑ 10-6481.002

 

Σύνολο κατηγορίας Α χωρίς Φ.Π.Α.

1.504,50€

Φ.Π.Α. 13%

195.59€

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 13% (€)

1.700,09€

 

ΚΑ 10-6481.002

 

Σύνολο κατηγορίας Γ χωρίς Φ.Π.Α.

3.254,00€

Φ.Π.Α. 13%

423,02€

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 13% (€)

3.677,02€

 

 

ΚΑ 10-6481.002   (Τροφεία ΝΠΔΔ)

 

Σύνολο υποομάδας Δ1 χωρίς Φ.Π.Α.

 

5596.63€

Φ.Π.Α. 13%

727.56€

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 13% (€)

6324.19€

 

 

ΚΑ 10-6481.002   (Τροφεία ΝΠΔΔ)

 

Σύνολο υποομάδας Δ1 χωρίς Φ.Π.Α.

1837.28€

 

Φ.Π.Α. 24%

440.95€

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24% (€)

2278.23€

 

 

ΚΑ 15.6481-002 ( Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πλατανιά)

 

Σύνολο υποομάδας Δ2 χωρίς Φ.Π.Α.

21.744,00€

Φ.Π.Α. 13%

2.826,72€

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 13% (€)

24.570,72€

 

 

ΚΑ 15.6481-002 (Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πλατανιά)

 

Σύνολο υποομάδας Δ2 χωρίς Φ.Π.Α.

3.728,00€

Φ.Π.Α. 24%

894,72€

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24% (€)

4.622,72€

 

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α 13%

 

Σύνολο μελέτης χωρίς Φ.Π.Α.

32.099.13€

Φ.Π.Α. 13%

4.172,89€

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ μελέτης  με Φ.Π.Α. 13% (€)

36.272,02  € 

 

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α 24%

 

Σύνολο μελέτης χωρίς Φ.Π.Α.

5.565,28€

Φ.Π.Α. 24%

1.335,67€

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  μελέτης  με Φ.Π.Α. 24% (€)

6.900,95 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Σύνολο μελέτης χωρίς Φ.Π.Α.

37.664,41 €

Φ.Π.Α. 13%, Φ.Π.Α 24%

5.538,56 €

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ μελέτης με Φ.Π.Α. 13% και 24%(€)

43.172,97  € 

 

Σχετικές είναι:

 α) Η   υπ’ αριθ. 38/ 2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά (ΑΔΑ:ΩΛΘΩΞ5-ΝΒΕ) για την διάθεση της  πίστωσης και την 74/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συμπληρωματικής πίστωσης  (ΑΔΑ: 6Ξ4ΠΩΞ5-ΩΡ6) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της   Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α

ü  307 για τον ΚΑ 15-6481.002

ü  367 για τον ΚΑ 15-6481.002

 

β) Η   υπ’ αριθ. 5/ 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά (ΑΔΑ:9783ΟΚ64-ΓΕΒ) για την διάθεση της  πίστωσης και η βεβαίωση του αρμοδίου υπαλλήλου, επί της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με

α/α

ü  80 για τον ΚΑ 10-6481.002

δ) Η υπ΄ αριθμ. 46/17-2-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΣΓ9ΩΞ5-ΕΔΝ) για έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια για 16 μήνες.

ε) Η υπ΄αριθμ. 56/21-2-2017 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΡΗ9ΩΞ5-ΙΜΗ) ανάκλησης της 46/17-2-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια για 16 μήνες, με μετατόπιση της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού και διόρθωση στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

 

14. Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

 

15. Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου: www.platanias.gr

 

 

                                                                                                                Ο Δήμαρχος Πλατανιά

 

 

                                                            Μαλανδράκης Ιωάννης

 

Τελ. ενημέρωση 17/03/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)