Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Προμήθεια Κάδων Συλλογής Α πορριμμάτων

Ο Δήμος Πλατανιά, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, στην επιλογή προμηθευτή που αφορά την « Προμήθεια Κάδων  Συλλογής  Απορριμμάτων» συνολικής  αξίας  19.716,00 €, (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 24%)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι:

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ  ΚΑΔΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΜΑΤΩΝ

Μονάδα  μέτρησης- τεμάχια

Τιμή  τεμαχίου  χωρίς  ΦΠΑ

Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ

1.

Χωριτικότητας  1100  λίτρων

40

220,00€

8.800,00 €

2.

Χωριτικότητας  660  λίτρων

20

195,00 €

3.900,00 €

3.

Χωριτικότητας  360  λίτρων

40

80,00€

3.200,00€

 

 

 

 

15.900,00 €

 

 

 

ΦΠΑ (24%)

3.816,00 €

 

 

 

Συνολικό Εκτιμώμενο Κόστος

19.716 ,00 €

 

Η προμήθεια θα γίνει με κριτήριο την  χαμηλότερη οικονομική προσφορά , υπό την προϋπόθεση να γίνεται από τον υποψήφιο  πλήρη συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών.  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά επιβεβαιώνονται με φυλλάδια/τεχνικές περιγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας.

Η προσφορά του υποψηφίου  θα περιλαμβάνει :

 1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση  Προμήθεια  κάδων συλλογής απορριμμάτων για την κάλυψη  αναγκών  συλλογής αστικών απορριμμάτων  του Δήμου Πλατανιά.
 2. Έναν φάκελο με την ένδειξη “ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΎΜΜΕΤΟΧΗΣ”. Στον συγκεκριμένο φάκελο θα πρέπει να κατατεθούν:Α) απόσπασμα ποινικού μητρώου. Ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών, η υποχρέωση αφορά: αα)περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης και μεταβίβασης και Γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας Δ) (για νομικά πρόσωπα) καταστατικό, ΦΕΚ κλπ, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ
 3.  Έναν φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό (φυλλάδια/ τεχνικές περιγραφές ) εντός του φακέλου.
 4.  Δεύτερος φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς   και θα παραδοθεί κλειστός .

Ο φάκελος με την προσφορά σας (Υπεύθυνη Δήλωση, Φάκελος Προδιαγραφών- Δικαιολογητικά, Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς και τον Φάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής) θα πρέπει να αποσταλούν/κατατεθούν έως τις 20.04.2017  και ώρα 11:00 και θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, στο Δημοτικό κατάστημα Γερανίου του Δήμου Πλατανιά.

Πληροφορίες επί των προδιαγραφών δίνονται από την κα. Παπαδοπούλου Ευρώπη., στο τηλ 28213 41020 ή στο email: :papadopoulou @platanias.gr.

 Η μελέτη και τα απαραίτητα έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.platanias.gr/

 

Ο Δήμαρχος

 

Ιωάννης ΜαλανδράκηςΤελ. ενημέρωση 12/04/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)