Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την παροχή των αναφερόμενων στο θέμα υπηρεσιών.

- Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών. - Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2016 και 2017 της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

- Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα (Γεράνι Δήμου Πλατανιά-73 014 Χανιά).

 - Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2016 και 2017, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

- Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 12.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ, για τον έλεγχο των χρήσεων 2016 και 2017.

- Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α). Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε διαχειριστικούς ελέγχους ΔΕΥΑ.

β). Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 (χορηγείται από τη ΔΕΥΑΒΑ).

γ). Οικονομική Προσφορά, όπου θα αναφέρονται οι προϋπολογιζόμενες ώρες διενέργειας του ελέγχου από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις  περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (για όλες τις επιχειρήσεις ασφαλιστική ενημερότητα IKA και προκειμένου για ατομική επιχείρηση και από το ΤΕΒΕ-ΕΦΚΑ)

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

 

δ). Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

 

- Το κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι όπως ορίζεται στα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016 η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και αντιπροσφορών. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 90 του ν. 4412/2016.

 - Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» , πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γεράνι Δήμου Πλατανιά- 73014 Χανιά, σε κλειστό φάκελο, μέχρι την Δευτέρα  10-07-2017 ώρα 10:00 π.μ. Η ΔΕΥΑΒΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή και η ανάθεση θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

Τελ. ενημέρωση 07/07/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)