Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Προμήθεια Πινακίδων Και Ειδών Οδοσήμανσης

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση  προμήθειας πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 14996,56 (ΚΑ 30.7135.007  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ψήφισης πίστωσης 211/2017  (97ΝΤΩΞ5-ΧΩΠ)) και παρακαλούμε για την υποβολή σχετικής προσφοράς σας.

 

Η περιγραφή των προς προμήθεια ειδών  περιλαμβάνεται στην 10426/12-6-2017 Τεχνική Περιγραφή που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Κριτήριο ανάθεσης:

Χαμηλότερη οικονομική προσφορά στο σύνολο των ειδών. Προσφορές που υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης, απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

Περιεχόμενο Προσφοράς

Για την υποβολή Προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν:

Α) Σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής προσφοράς όπου θα περιέχει φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών των ζητούμενων ειδών ή αντίστοιχα ισοδύναμα έγγραφα.

Β) Σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Γ) Σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ήτοι:

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

 

Ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών, η υποχρέωση αφορά: αα)περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης

 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Εκτός από την ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης για το απασχολούμενο προσωπικό της, απαιτείται και ενημερότητα για κάθε διαχειριστή, εταίρο ή μέλος Δ.Σ., εφόσον αυτοί υποχρεούνται ασφάλισης. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος, διαχειριστής κλπ δεν υποχρεούται ασφάλισης, παρακαλούμε για την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου περί μη υποχρέωσης.

 

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) από όπου να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ

Τρόπος υποβολής προσφορών:

Η υποβολή των προσφορών γίνεται στο Δημαρχείο του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Χανίων (ταχ/κή Δ/νση: Δημαρχείο Πλατανιά, Γεράνι, Πλατανιάς 73014, Χανιά Κρήτης, Υπόψη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).

 

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών:

14 Ιουλίου 2017, ώρα 15:00

Πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Η τεχνική έκθεση είναι διαθέσιμη  στον ιστότοπο του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr και ειδικότερα στη διαδρομή Αρχική> Επίκαιρα> Προκηρύξεις- Διαγωνισμοί ( http://platanias.gr/news/proclamations )
 • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ. 2821341034, κ. Λυκογιάννης Δημήτρης

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών:

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, τηλ. 28213 40025, 40021, 40029

 

Ο Δήμαρχος

 

Ιωάννης Μαλανδράκης

 

Τελ. ενημέρωση 07/07/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)