Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης Ναυαγοσωστικής προστασίας παραλιών Δήμου Πλατανιά - 2η Προσκληση Υποβολης Προσφορας

2Η Προσκληση Υποβολης Προσφορας

για απευθείας ανάθεση  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης βάση των διατάξεων του άρθρου 72 παρ.1  του Ν.3852/2010 και των άρθρων 6, παρ.10 και 118 του Ν.4412/2016 Ναυαγοσωστικής προστασίας παραλιών   Δήμου  η οποία δεν οφείλεται  σε καμία περίπτωση σε ευθύνη του Δήμου, για διάστημα 21 ημερών αρχής γενομένης άμεσα μετά την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο από την Ο.Ε., προϋπολογισμού  19.475,81€ χωρίς Φ.ΠΑ. ήτοι 24.150,00€ με ΦΠΑ 24%   δυνάμει της 158/2017 Απόφασης Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΗΑΗΩΞ5-ΜΙ1 )

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην παραπάνω διαδικασία παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε  προσφορά  μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τρεις σφραγισμένους φακέλους:

1.            Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Βάση της  158/2017 Απόφασης Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΗΑΗΩΞ5-ΜΙ1 ) η παρούσα ανάθεση θα γίνει βάση της μελέτης με αριθμό πρωτ.:9373/26.05.2017, και είναι ποσού προϋπολογισμού  19.475,81€ χωρίς Φ.ΠΑ. ήτοι 24.150,00€ με ΦΠΑ 24%  το οποίο και αντιστοιχεί σε 21 ημέρες ναυαγοσωστικής προστασίας , άμεσα μετά την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο από  την Ο.Ε., και για 13 πύργους. Κριτήριο ανάθεσης θα αποτελεί έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί του ανωτέρου προϋπολογισμού.

2.            Τεχνική προσφορά

Προσκομίζονται κατ’ ελάχιστον

α) Άδειες των ναυαγοσώστων, εκδοθείσας από την αρμόδια αρχή.

β) Άδειες εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκάφους- σωστική λέμφος(σύνολο 13), για τους 13 ναυαγοσωστικούς πύργους

γ) Μία (1) άδεια εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκάφους για το μεγάλο σκάφος (φουσκωτό)

 

3.            Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Ο φάκελος "Δικαιολογητικά συμμετοχής" συμπεριλαμβάνει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 73 του Ν.4412/2015.

Ειδικότερα προσκομίζεται

Α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε

αυτό (π.χ. Ιδιοκτητών ατομικής επιχείρησης-διαχειριστών σε Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ,- βλ. διατάξεις Ν.4412/2016 για λοιπές περιπτώσεις)

Β. Φορολογική ενημερότητα του φορέα

Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  του φορέα 

 

Επισημαίνουμε ότι για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τηρούνται οι όροι της μελέτης με αριθμό πρωτ.:9373/26.05.2017 , και όσα μνημονεύονται για τις υποχρεώσεις του αναδόχου καθ’ όλη την διάρκεια της συμβάσεως.

 

Παρακαλούμε όπως προσκομίστε την προσφορά σας στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι, τη Παρασκευή  02/6/2017, ώρα 13.00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

Τα παρόντα θα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.platanias.gr

 

Συν/να :Η μελέτη με αριθμό πρωτ.:9373/26.05.2017

 

Τέλος , σας γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Πλατανιά διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την Ναυαγοσωστική κάλυψη έτους 2017 με αριθμό πρωτ. Διακήρυξης 9637/30.05.2017 και αύξων αριθμό συστήματος στο ΕΣΣΗΔΗΣ 42618.

 

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ι.ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

Τελ. ενημέρωση 01/06/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)