Επανα-προκηρυξη Δημοπρασίας Εξοπλισμου Κτιριου Πολλαπλων Χρησεων Στην Τ.Κ. Βουκολιων (Ηλεκτρομηχανολογικος Εξοπλισμος )

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά  επαναπροκυρήσσει την διενέργεια πρόχειρου  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη, κατόπιν αξιολογήσεως της πλέον χαμηλότερης  προσφοράς για την προμήθεια : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ) ΥΠΟΕΡΓΟ 3 του προγράμματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας: 7 - «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ  ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.118,40  € (συμπ. Φ.Π.Α. 23%) με εγγεγραμμένη πίστωση σε βάρος του  Κ. Α.  30-7341.015 του προϋπολογισμού του έτους 2015

Φορέας Υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Πλατανιά .

Η προμήθεια  χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013.

Δαπάνη δημοπρατούμενης προμήθειας 50.118,40  € (συμπ. Φ.Π.Α. 23%)

Η δημοπράτηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95

2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ

3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

     και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)

4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, σε βάρος του  Κ. Α.  30-7341.015 στον οποίο προβλέπεται πίστωση  50.118,40  € (συμπ. Φ.Π.Α. 23%) για την προμήθεια  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 3

5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

6) Την 425 / 2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η

     πίστωση εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού

7) Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209

8) Την 333/2015 απόφαση Δημάρχου για την διενέργεια της προμήθειας

9) την με αρ.482/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πλατανιά βάση της οποίας κηρύχθηκε ο διαγωνισμός άγονος

10) Την με αρ.495/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πλατανιά για την επαναπροκύρηξή του διαγωνισμού για την προμήθεια  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 3

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7η  αυγουστου  2015 ημέρα παρασκευη και ώρα 12:00 (λήξη παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού .

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες επιχειρήσεων, ενώσεις εργοληπτών και συνεταιρισμοί, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα άμεσα σχετιζόμενη με το αντικείμενο της προμήθειας της παρούσας διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγύησης.

Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% , ήτοι στο ποσό των ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ευρώ & ΕΝΕΝΤΗΝΤΑ ΤΡΙΑ λεπτά  ( 814,93 € ).

 Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να ενημερωθούν πάνω σ’ όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία, του τρόπου κτήσης τους, και να παραλάβουν σειρά εντύπων τευχών για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού, και κατά τις ώρες 08.30 μέχρι 14.00 στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι τηλέφωνο 28213 40011, fax 28213 40090

πληρ. Κος ΜΠΥΡΑΚΗΣ και 28213 40010, fax 28213 40090

πληρ. Κος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

Επίσης, περίληψη της παρούσας Προκήρυξης έχει αναρτηθεί στο κατάστημα του Δήμου Πλατανιά, στην ιστοσελίδα www.platanias.gr και στο διαδικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr.

Επίσης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.platanias.gr) είναι διαθέσιμο και το πλήρες κείμενο των συμβατικών τευχών της παρούσας.

 Ο Δήμαρχος Πλατανιά

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τελ. ενημέρωση 30/07/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)