Βελτιωση Αρδευτικου Εργου Σεμπρωνα, Δ.Ε. Μουσουρων, Δημου Πλατανια

 

Ο Δήμος Πλατανιά διακηρύττει ότι την 16η του μηνός  Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ( Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 4281/2014, Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014, Ν. 4072/12, Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕΜΠΡΩΝΑ, Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ.

 Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 949080 .

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Υδραυλικών με προϋπολογισμό 43.859,22 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό  5.318,76 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό  15.334,10 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 39/2013 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πλατανιά ανέρχεται στο ποσό των 64.512,08  ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 83.500,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Τελ. ενημέρωση 27/05/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)