Περίληψη Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Υγρών Καυσίμων, Λιπαντικών & Χημικών Προσθέτων Για Τις Ανάγκες Των Εγκαταστάσεων, Μηχανημάτων, Αυτοκινήτων Του Δήμου Πλατανιά Και Των Νομικών Του Προσώπων

 

Ο Δήμος ΠΛΑΤΑΝΙΑ Νομού ΧΑΝΙΩΝ, προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων, αυτοκινήτων  του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων, ήτοι:

 1) Κοινωφελής Επιχείρησης  Δήμου Πλατανιά (ΚΕΔΗΠ ),

 2)Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πλατανιά ,Ν.Π.Δ.Δ.

3) Σχολική Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά, Ν.Π.Δ.Δ.,

4) Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά,

με κριτήριο κατακύρωσης

α) τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων για τα υγρά καύσιμα και

 β) τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά έλαια και χημικά πρόσθετα.

Η προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 267.230,53 € πλέον 23% Φ.Π.Α.: 61.463,02 σύνολο 328.693,55€.   Η προμήθεια χωρίζεται σε  έξι (6) ομάδες .

Η παραπάνω προμήθεια, γίνεται συγκεντρωτικά, από το Δήμο Πλατανιά, για τις ανάγκες του Δήμου και των τεσσάρων (4), ως άνω, νομικών του προσώπων, αλλά, οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3463/2006, το Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007,       τον Ν.2286/1-2-1995(ΦΕΚ 19Α), τον Ν. 3852/2010, Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ)., το Π.Δ. 60/2007  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στις 328.693,55€ (συμπ. ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από τακτικούς πόρους του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους κατωτέρω Κωδικό Εξόδων Κ.Α. 10-6641.002, 10-6643.002, 10-6641.003, 10-6644.001, 25-6641.003, 30-6641.003 και 30-6644.003 του προϋπολογισμού έτους 2015.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στοιχεία αναθέτουσας αρχής

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 Α.Φ.Μ.: 997570112

 Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΑ

 ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 28213 40026 & 28213 40011  ΦΑΞ: 28213 40090

e-mail:giakoumaki@platanias.gr και  birakis@platanias.gr

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..

Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:  13 / 08 / 2015.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 28 / 08 / 2015

και ώρα 10:00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών :  04 / 09 / 2015

και ώρα 17:00

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις  (4) εργάσιμες  ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την  10 / 09 /2015 και ώρα 10:30 π.μ   

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, του παρόντος διαγωνισμού.

(β) Ενώσεις φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 (γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών,

με ιδία παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με το αντικείμενο της υπηρεσίας και κάτοχοι της νόμιμης άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων (η οποία χορηγείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παρ. 1α του άρθρου 8 της σχετικής ΚΥΑ 50910/2727/22-12-03, ΦΕΚ 1919 τ.Β’ και των διοικητικών αλλαγών του Ν. 3852/2010 και των εκτελεστικών Π.Δ. που έχουν εκδοθεί). Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια).

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%), επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της/των Ομάδας/δων που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/08-08-2014)

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ , στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.platanias.gr, στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και θα δημοσιευθεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ,στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΑ  Τ.Κ. 70314 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιος υπάλληλος: ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ και ΜΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  28213 40026 και 28213 40011 , FAX : 28213 40090  Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ.  και στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 και του Π.Δ. 60/2007. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Τελ. ενημέρωση 22/07/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)