Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

 

Ο Δήμος Πλατανιά Νομού Χανίων, προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό [%] από τον μειοδότη, επί του δημοπρατούμενου ποσού, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών για την ανάθεση της εργασίας εις βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Πλατανιά για το οικονομικό έτος 2015 με τίτλο: “ Καθαριότητα (σάρωση) κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών Δήμου για το έτος 2015-2016” προϋπολογισμού  548.679,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 13%)  με εγγεγραμμένη πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.007 , σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, του Π.Δ. 60/2007 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στις 548.679,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 13%)  και θα χρηματοδοτηθεί από τακτικούς πόρους του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του κατωτέρω Κωδικό Εξόδων : Κ.Α. 20-6279.007 του προϋπολογισμού έτους 2015.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στοιχεία αναθέτουσας αρχής

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 Α.Φ.Μ.: 997570112

 Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΑ

 ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 28213 40026 & 28213 40011  ΦΑΞ: 28213 40090

e-mail:giakoumaki@platanias.gr και  birakis@platanias.gr

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..

Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:  07/08/2015.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 26 / 08 / 2015

και ώρα 10:00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών :  02 / 09 / 2015

και ώρα 15:00

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δύο (2) εργάσιμες  ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την  04 / 09 /2015 και ώρα 10:30 π.μ   

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, του παρόντος διαγωνισμού.

(β) Ενώσεις φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 (γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών,

με ιδία παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με το αντικείμενο της υπηρεσίας και κάτοχοι της νόμιμης άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων (η οποία χορηγείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παρ. 1α του άρθρου 8 της σχετικής ΚΥΑ 50910/2727/22-12-03, ΦΕΚ 1919 τ.Β’ και των διοικητικών αλλαγών του Ν. 3852/2010 και των εκτελεστικών Π.Δ. που έχουν εκδοθεί). Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια).

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή # 9.711,13 € # ευρώ και αφορά το σύνολο των εργασιών.

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ , στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.platanias.gr, στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και θα δημοσιευθεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ,στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΑ  Τ.Κ. 70314 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιος υπάλληλος: ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ και ΜΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  28213 40026 και 28213 40011 , FAX: 28213 40090  Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ.  και στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 και του Π.Δ. 60/2007. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Τελ. ενημέρωση 22/07/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)