Περίληψη της Εκ Νέου Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  της εκ νέου  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

της 18981/1-9-2015   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΤΟΥ 

 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

 

 

Δήμου Πλατανιά για την προμήθεια «τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά  και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου  και του  Ν.Π.Δ.Δ.» 

 για 16 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης

ΧΡΗΣΗ 2015-2016

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Προϋπολογισμός: 66.868,08 ευρώ με ΦΠΑ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 εκ νέου  την 18981/1-9-2015  δική του Διακήρυξη για

την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με πρόχειρο διαγωνισμό , με κριτήριο :

α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή (με το φπα) λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα ,πουλερικά και ψάρια (νωπά ή κατεψυγμένα).

β) Χαμηλότερη τιμή του προσφερόμενου είδους, χωρίς Φ.Π.Α., για όλα τα υπόλοιπα είδη, για όσες προσφορές πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά , σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά , και γάλατος για τους εργαζομένους του Δήμου και τους εργαζομένους του Ν.Π.Δ.Δ.αυτού.

Η συνολική προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών που αναφέρονται στη σχετική μελέτη, ενδεικτικά προϋπολογίζεται στο ποσό  66.868,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και  του Ν.Π.Δ.Δ, ενώ ειδικά για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα συγχρηματοδοτηθεί από δωρεές σε χρήμα για τις ανάγκες του Κ.Π. και όπου οι πόροι δεν επαρκούν θα καλύπτεται από ιδίους πόρους του Δήμου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) Συνεταιρισμοί.

γ) Ενώσεις οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για τηνΕλλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες - μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρθρου 7 § 1 του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο χώρο του Δημαρχείου Πλατανιά, στο Γεράνι, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προσφορών, την  29 /09/2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 π.μ (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).

Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, τηλ.: 2821340026 και στην ιστοσελίδα www.platanias.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Μαλανδράκης Ιωάννης

Τελ. ενημέρωση 21/09/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)