Διακήρυξη για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού στην Τ.Κ. Κοντομαρίου »

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την Χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «  Προμήθεια Εξοπλισμού για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού στην Τ.Κ. Κοντομαρίου ».
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 105.691,06€ πλέον Φ.Π.Α ή 130.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr


Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών είναι η 22η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ..


Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών είναι η 25η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15.00μ.μ.


Τηλ. Επικοινωνίας : 2821340011  Μπιράκης Γεώργιος και 2821340010 Χατζηδάκης Στέφανος. Fax 2821340090

 

 


 

Τελ. ενημέρωση 18/11/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)