«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές Δ.Ε. Μουσούρων (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών»

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την διενέργεια διαδικασίας συλλογής προσφορών για τις   «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές Δ.Ε. Μουσούρων (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών» 

 συνολικού προϋπολογισμού 24.587,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 23138/29-10-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 

Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, οι θα αναγράφουν στον φάκελο τον τίτλο του έργου, θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και τις 20 Νοεμβρίου 2015.

Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο Δημοτικό κατάστημα Γερανίου την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 09:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2821341025 (Θεμιστοκλής Μπουλταδάκης).

 

Τελ. ενημέρωση 18/11/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)