Διακήρυξη έργου «Διατήρηση Και Αναβάθμιση Δημοτικής Έκτασης Υψηλής Φυσικής Αξίας Στη Θέση Άγιος Γεράσιμος Τ.Κ. Μοδίου Δ. Πλατανιά»

 

ΥΠΟΜΕΤΡΑ L321, L322, L323, L313-Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα Υπομέτρο «323» Δράση «323-1»

Τίτλος προτεινόμενου έργου «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5 % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ       ΔΗΜΟΣ  ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Πλατανιά  διακηρύττει ότι την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Πλατανιά στον Αλικιανό, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι:949223 και πρόκειται για έργο με τίτλο «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία  Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 20.279,76€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Πρασίνου, με προϋπολογισμό 65.264,91€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 88.564,48 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 110.000,00ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά στον Αλικιανό, μέχρι τις 27/08/2015. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-40030, αρμόδιος υπάλληλος Πριναράκη Ζωή.           

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: που ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών σε κοινοπραξία με Α1 και άνω για έργα κατηγορίας  Πρασίνου.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.789,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Πλατανιά. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  6 μήνες.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά.

 

10/08/2015

Ο Δήμαρχος

 

Ιωάννης Μαλανδράκης

 

Τελ. ενημέρωση 12/08/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)