Πρόσκληση Για Την Απευθείας Διαπραγμάτευση Ανάθεσης Προμήθειας

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Πλατανιά θα προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για να αναθέσει την Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων, αυτοκινήτων  του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων με τους ίδιους όρους όπως ορίζεται στην με αρ. πρωτ.: 16057/20-7-2015 διακήρυξη Δημάρχου Πλατανιά διακήρυξη του Δημάρχου προϋπολογισμού 328.693,55€ (συμπ. ΦΠΑ), με ηλεκτρονικό τρόπο μέσο της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την   16-12-2015  στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. η αξιολόγηση των οποίων θα γίνει  και την  επιτροπή αξιολόγησης η οποία έχει οριστεί με βάση την υπ’ αριθμόν 16/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει το διαγωνισμό για την  «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων, αυτοκινήτων  του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων για 14 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης»προυπολογισμου  328.693,55€ (συμπ. ΦΠΑ).

Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: Τετάρτη 9-12-2015.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα  14-12-2015, ώρα 08.00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : Τετάρτη 16-12-2015, ώρα 17.00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται  μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την Παρασκευή 18-12-2015 και ώρα  12.00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από τα όσα ορίζονται στην με αρ. πρωτ.: 16057/20-7-2015  διακήρυξη του Δημάρχου η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.platanias.gr) και στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)

Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης  απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%), επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της/των Ομάδας/δων που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας , οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις »

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό απευθύνεται στο Δήμο Πλατανιά.

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΑ  Τ.Κ. 70314 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιος υπάλληλος: ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ και ΜΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  28213 40026 και 28213 40011 , FAX: 28213 40090

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Τελ. ενημέρωση 04/12/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)