Διακήρυξη Επανάληψης Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ναυαγοσωστικής Προστασίας Παραλιών Δήμου Πλατανιά 2015

 

Ο Δήμος ΠΛΑΤΑΝΙΑ Νομού ΧΑΝΙΩΝ, προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό [%] από τον μειοδότη άνευ ορίου, επί του δημοπρατούμενου ποσού, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο «Ναυαγοσωστική προστασία παραλιών Δήμου Πλατανιά 2015», σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80,του Π.Δ. 60/2007 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στις 105.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 23%) και θα χρηματοδοτηθεί από τακτικούς πόρους του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του κατωτέρω Κωδικό Εξόδων : Κ.Α. 00- 6142.002  του προϋπολογισμού έτους 2015.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 Α.Φ.Μ.: 997570112

 Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΑ

 ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 28213 40026 & 28213 40011  ΦΑΞ: 28213 40090

e-mail:giakoumaki@platanias.gr και  birakis@platanias.gr

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..

Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: ΤΕΤΑΡΤΗ 08/07/2015.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: ΔΕΥΤΕΡΑ 20/07/2015, ώρα 10.00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : ΤΕΤΑΡΤΗ 22/07/2015, ώρα 15.00.μ.μ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δύο (2) εργάσιμες  ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   24/07/2015 και ώρα 10:30 π.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, που ασκούν το επάγγελμα της περιγραφόμενης προμήθειας και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

δηλαδή # 1.707,31 # ευρώ και αφορά το σύνολο των εργασιών).

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ , στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.platanias.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΑ  Τ.Κ. 70314 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιος υπάλληλος: ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ και ΜΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  28213 40026 και 28213 40011 , FAX : 28213 40090  Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ.  και στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Δ. 60/2007. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Τελ. ενημέρωση 03/07/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)