Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού «Ειδών καθαριότητας, Υγιεινής και Ευπρεπισμού του Δήμου Πλατανιά, του Ν.Π.Δ.Δ., της ΚΕΔΗΠ, της Α΄βαθμίας & Β΄βαθμιας Σχολικής Επιτροπής αυτού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για την προμήθεια «Ειδών καθαριότητας, Υγιεινής και Ευπρεπισμού του Δήμου Πλατανιά, του Ν.Π.Δ.Δ., της ΚΕΔΗΠ, της Α΄βαθμίας & Β΄βαθμιας Σχολικής Επιτροπής αυτού»

για 16 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης

ΧΡΗΣΗ 2015-2016

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι

                        Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με πρόχειρο διαγωνισμό , με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για όσες προσφορές πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης για την προμήθεια ειδών καθαρισμού, υγιεινής και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, του Ν.Π.Δ.Δ., της

Κ.Ε.Δ.Η.Π., της α΄ βάθμιας & β΄βάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Η συνολικά προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών που αναφέρονται στη σχετική μελέτη, ενδεικτικά προϋπολογίζεται στο ποσό 39.928,25€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδια έσοδα του Δήμου Πλατανιά, του Ν.Π.Δ.Δ., της Κ.Ε.Δ.Η.Π., της α΄ βάθμιας & β΄βάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 Φ.Ε.Κ. 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.». Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό απευθύνεται στο Δήμο Πλατανιά.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) Συνεταιρισμοί.

γ) Ενώσεις οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά , και είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την

Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες - μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρθρου 7 § 1 του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο χώρο του Δημαρχείου Πλατανιά, στο Γεράνι, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προσφορών, την 08/09/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00μ.μ (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).

Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, τηλ. 2821340026 και στην ιστοσελίδα www.platanias.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Μαλανδράκης Ιωάννης

Τελ. ενημέρωση 01/09/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)